แบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฎิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย

จำแนกตามรายบุคคล (ครั้งที่ 1 ปี 2556)
 
 
คำชี้แจง
 
 

1.แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณาปรับปรุง

การปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่างซึ่งตรงกับความคิดเห็นของท่าน

3. ระดับความพึงพอใจ : 3 = มาก 2= ปานกลาง 1 = ปรับปรุง

 
 
เลือกรายชื่อ รปภ.
 
 

นายธนวัฒน์ ก๊กศรี

นายพนมพร พิมพค่อ

นายทศพล โมลา

นายปาน ปิ่นสกุล