ระบบจองสนามแบดมินตัน ใน วันที่ 30 - 8 - 2558
เลือกเวลาที่ต้องการจองสนาม
สนามแบทมินตัน:
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00
16.00-18.00 มีการเรียนการสอน

พรรศกร ศรีฉ่ำ

ชานน ฉิมพายัพ

ประภัสสร โคตุลามา

นิชาภา เต็มบุญบริสุทธิ์
16.00-18.00 มีการเรียนการสอน

ชวนินทร์ เอี่ยมกิจการ

ณรงค์ฤทธิ์ บุญเฮียง

สรวิศ ศิริเกษร์
16.00-18.00 มีการเรียนการสอน

จุฑามาศ แป้นทอง

ณัฐวุฒิ สิงห์กวาง
16.00-18.00 มีการเรียนการสอน

เกียรติภูมิ ศรีทองคง

อามาน มะหะหมัด
16.00-18.00 มีการเรียนการสอน

นุตยา กัลลา
<------สนามบุคลากร------>