ระบบจองสนามแบดมินตัน ใน วันที่ 30 - 6 - 2559
เลือกเวลาที่ต้องการจองสนาม
สนามแบทมินตัน:
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00
16.00-18.00 มีการเรียนการสอน

ชิษณุพงศ์ นิลคง

โชคชัย พุทธสิงห์

ปาณัสม์ กันยาสนธิ์

กัญญาณัฐ หอยสังข์

พิมพ์รัก เคล้าคล่อง
16.00-18.00 มีการเรียนการสอน

ทศพล  การเขตร์  

ภาชินี ฟูน้อย

อัสนีย์ เสสน

พิชิต เจริญอนุสรณ์

ณัฏฐ์ ทีฆรัตนสาคร
16.00-18.00 มีการเรียนการสอน

วีรภัทร ดอกจันทร์

ปณัฐ วันกระจ่าง

พรนภา บุตรธรรม

วสิตา สุขสมนึก

พิมพ์รัก เคล้าคล่อง
16.00-18.00 มีการเรียนการสอน

สุพรรณี ม่วงไทย

ภูภัสสร หาญปราบ

ส่งเจิม ส่งเจิม

ธัญชนก ทิมกระจ่าง

ปัญญดา ศรีวิรัตน์
16.00-18.00 มีการเรียนการสอน

ศิลา แย้มพุชชงค์

ธนานพ ดีชัย

ปิยะธิดา อ่อนภักดี

วลัญชณัฐ พุ่มสุข

กาญจนาพร ทีปรักษพันธุ์
<------สนามบุคลากร------>