ระบบขอเงินค่าประกันของเสียหายคืน

หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

จะโอนเงินเข้าบัญชี Prompt pay กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน

**ภาค ปลาย ปี 2564 หมดเขต ขอเงินคืนค่าประกันขอเสียหาย วันที่ 8 เม.ย.65 เท่านั้น

***ขอค่าธรรมเนียมนิสิตชำระแล้วและประสงค์จะยกเลิก ภาคต้นปี 2565 หมดเขตขอเงินคืนวันที่ 3 ก.ค.65 เท่านั้น

Username : *รหัสนิสิต b60xxx
Password: *ที่เข้าอินเตอร์เน็ต
**หากเข้าระบบไม่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่หอพัก หรือโทร 065-7162623