ประกาศ

*** ระบบเปิดให้บริการจองห้องนิสิตจองย้ายห้อง ภาคฤดูร้อน เปิดเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป***

กำหนดวันชำระเงินที่ธนาคาร กรุงเทพได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ระหว่างวันที่ 11-18 พฤษภาคม 2559 เท่านั้น

***ไม่ชำระเงินถือว่าสละสิทธิ*****

*ใช้ Username และ Password ที่เข้า อินเตอร์เน็ต*
Username :
***รหัสนิสิต b......................
Password :
***ที่เข้าอินเตอร์เน็ต**
หมายเหตุ
1.ขั้นตอนการจองห้อง
**หากเข้าระบบไม่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่หอพัก หรือโทร 0-3835-4580-6 ต่อ 2666 **038-768811-5 ต่อ 0