ประกาศ

*** ระบบเปิดให้บริการจองห้องนิสิตจอง หอนอกมีสิทธิ์จองห้อง เปิดเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป***

กำหนดวันชำระเงินที่ธนาคาร กรุงเทพได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ระบบจองย้ายห้อง ระหว่างวันที่ 17-18 พ.ย. 2560 เท่านั้น

***ไม่ชำระเงินถือว่าสละสิทธิ*****

เวลา

*ใช้ Username และ Password ที่เข้า อินเตอร์เน็ต*
Username :
***รหัสนิสิต bxxxxxxxxxx
Password :
***ที่เข้าอินเตอร์เน็ต**
หมายเหตุ
1.ขั้นตอนการจองห้อง
**หากเข้าระบบไม่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่หอพัก หรือโทร 0-3835-4580-6 ต่อ 2666 **038-768811-5 ต่อ 0