ประกาศ

*** ขณะนี้ระบบเปิดให้บริการจองห้องนิสิตหอนอก เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป***

กำหนดวันชำระเงินที่ธนาคาร กรุงเทพได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ระหว่างวันที่ 4-14 พ.ย.57 เท่านั้น

***ไม่ชำระเงินถือว่าสละสิทธิ*****

*ใช้ Username และ Password ที่เข้า อินเตอร์เน็ต*
Username :
***รหัสนิสิต b......................
Password :
***ที่เข้าอินเตอร์เน็ต**
หมายเหตุ
1.ขั้นตอนการจองห้อง
**หากเข้าระบบไม่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่หอพัก หรือโทร 0-3835-4580-6 ต่อ 2663 **038-768811-5 ต่อ 0