ประกาศ

*** ระบบเปิดจองห้อง เวลา 09.00 น. ภาคต้น ปี2565***

จองวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2565

นิสิตจองห้องพักจะต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (พร้อมแนบหลักฐานการฉีดวัคซีน)

*** ไม่ชำระเงินถือว่าสละสิทธิ ***

เวลา 00:19:52

*ใช้ Username และ Password ที่เข้า อินเตอร์เน็ต*
Username :
* เช่น b60xxxxxxxx
Password :
*ที่เข้าอินเตอร์เน็ต
หลักฐานการฉีดวัคซีน :
* .pdf หรือ .jpg,jpeg เท่านั้น
หมายเหตุ
1.ขั้นตอนการจองห้อง
**หากเข้าระบบไม่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่หอพัก หรือโทร 038-354583 ต่อ 666304 หรือ 065-7162623