หน้าหลัก
 ประวัติ
 โครงสร้างบริหาร
 ระบบสารสนเทศ
     ระบบแจ้งซ่อม
     ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค
     ตารางห้องพักรับรอง
     รายชื่อผู้ขอใช้ห้องพัก
 สิ่งอำนวยความสะดวก
 ข้อมูลอาคารห้องพัก
 ดาวน์โหลดเอกสาร
     เอกสารขอสัมครห้องพัก
     เอกสารขอคืนห้องพัก
     เอกสารใช้ห้องพักรับรอง
     เอกสารแจ้งซ่อมห้องพัก
 ระเบียบ
     ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม(1)
     ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม(2)
  ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และข้อปฎิบัติเกี่ยวกับบ้านพักและอาคารพักอาศัยฯ พ.ค. 2553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานอาคารพักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หมายเลขโทรศัพท์ 038-352848 ถึง 852 และ 352855 สำนักงานอาึคาร 038-352848-852 ต่อ 1101 หมายเลขติดต่อภายใน 2643

เบอร์ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์(หอพักนิสิต) 038-768811-5 เบอร์โทรศัพท์ สายใน 038-354580-4 ต่อ 2661-2665