หน้าหลัก
pop-under advertising program รายชื่อนิสิตความประสงค์่จองห้องปรับอากาศ
ลำดับ เพศ ชื่อ-สกุล
ภาค
ปี
1
นางสาว น.ส.ณัฐมล มีกิริยา
ต้น 
60
2
นาย นายประพันธ์ยุทธ์ เผือกนาง
ต้น 
60
3
นาย การุณย์  สิริปัญจวรณ์  
ต้น 
60
4
นาย ธีระวัฒน์ แก้วคำกอง
ต้น 
60
5
นางสาว กธรัตน์ เพ็ญสุภา
ต้น 
60
6
นางสาว มุทิตา นุชารัมย์
ต้น 
60
7
นางสาว ปภาวี คุ่ยครอง
ต้น 
60
8
นางสาว น.ส.ฟ้าใส ญาณศิริ
ต้น 
60
9
นางสาว ปิติยาภรณ์ เข็มชู
ต้น 
60
10
นางสาว น.ส.มธุรดา ธรรมจิต
ต้น 
60
11
นางสาว น.ส.เกวลี ประสาร
ต้น 
60
12
นางสาว สุฎาพร จะมัวดี
ต้น 
60
13
นางสาว ปณิศา เสือเจริญ
ต้น 
60
14
นางสาว ศิรประภา ตันศิริ
ต้น 
60
15
นางสาว สิริสุภา บรรณสิทธิ์
ต้น 
60
16
นางสาว น.ส.นิติพิทย์ แจ้งหิรัญ
ต้น 
60
17
นางสาว อรจิรา จันทร์พลับ
ต้น 
60
18
นางสาว จิรพัชร์ บุตรดี
ต้น 
60
19
นางสาว น.ส.ชนากานต์ บุตรดี
ต้น 
60
20
นางสาว น.ส.ลักษิกา ตรีมรรคา
ต้น 
60
21
นางสาว น.ส.ขนิษฐา แสงสวี
ต้น 
60
22
นางสาว น.ส.กรวรรณ เมฆฉาย
ต้น 
60
23
นางสาว น.ส.กิ่งกาญจน์ ศิวาภรณ์
ต้น 
60
24
นางสาว น.ส.รัชฎาวรรณ แก้วประเสริฐ
ต้น 
60
25
นางสาว น.ส.มัชฌกานต์ เอมอิ่ม
ต้น 
60
26
นางสาว น.ส.ตวงพร ยินดี
ต้น 
60
27
นางสาว อันดา เหล็นเรือง
ต้น 
60
28
นางสาว ปริญญาภรณ์ นรารักษ์
ต้น 
60
29
นางสาว กัญญา จันทร์ศิริ
ต้น 
60
30
นางสาว วริศรา ดวงจินดา
ต้น 
60
31
นางสาว รินทร์ลภัส พันธุ์เสนาะ
ต้น 
60
32
นางสาว ณัฐมน อยู่นุช
ต้น 
60
33
นางสาว ณัชชนิภา แซ่เบ๊
ต้น 
60
34
นางสาว น.ส.เปมิกา พงษ์สุริยา
ต้น 
60
35
นางสาว น.ส.วรฎา แก้วเรือง
ต้น 
60
36
นางสาว น.ส.อมราสิริ อมรากุล
ต้น 
60
37
นางสาว น.ส.กนกพร เถาว์รินทร์
ต้น 
60
38
นางสาว น.ส.พิมพ์ชนก วงษ์ศรี
ต้น 
60
39
นางสาว สิริวิมล บุญน้อย
ต้น 
60
40
นางสาว โยษิตา คุ้มสุวรรณ
ต้น 
60
41
นางสาว น.ส.ชานันดา วงษ์ไทย
ต้น 
60
42
นางสาว กวินทรา ปกครอง
ต้น 
60
43
นางสาว ชุติมา ทองกลั่น
ต้น 
60
44
นางสาว น.ส.พิมวรัชยา อัครประสิทธิ์
ต้น 
60
45
นางสาว เจนจิรา  พรมเอ้ย  
ต้น 
60
46
นางสาว น.ส.สายธาร ฉิมพาลี
ต้น 
60
47
นางสาว น.ส.รุจิรา มั่นคง
ต้น 
60
48
นางสาว น.ส.ชิดชนก ช้างน้อย
ต้น 
60
49
นางสาว น.ส.พิณนภา เจตศักดิ์รุ่งโรจน์
ต้น 
60
50
นางสาว น.ส.ณัฐชา มาหลึก
ต้น 
60
51
นางสาว น.ส.ภิมรมณ สุทธิวาระ
ต้น 
60
52
นางสาว น.ส.ปริยฉัตร ปิยะไทยเสรี
ต้น 
60
53
นางสาว น.ส.จรรยาพร แย้มประโคน
ต้น 
60
54
นางสาว นภัสสร อาภาศรีทองสกุล
ต้น 
60
55
นางสาว นิรมล หัตถกรรม
ต้น 
60
56
นางสาว ชนิกานต์  ทองมณี  
ต้น 
60
57
นางสาว น.ส.บุษยา ทวีธนา
ต้น 
60
58
นางสาว จินตพร  วรพงษ์  
ต้น 
60
59
นางสาว นันธิญา การจุลศรี
ต้น 
60
60
นางสาว ถิรนันท์ แซ่ตัง
ต้น 
60
61
นางสาว น.ส.วรินทร มั่นกลาง
ต้น 
60
62
นางสาว น.ส.วาสนา บุญธรรม
ต้น 
60
63
นางสาว น.ส.วรัชยา พรหมนารถ
ต้น 
60
64
นางสาว น.ส.โศรดา ทรัพย์สิริไพบูลย์
ต้น 
60
65
นางสาว น.ส.รุ่งรพี พูลนาผล
ต้น 
60
66
นางสาว ลักขณา ฦาชา
ต้น 
60
67
นางสาว จุฬาลักษณ์ อโหสี
ต้น 
60
68
นางสาว น.ส.พนัสดา จิ๋วจู
ต้น 
60
69
นางสาว นิธินาฎ กานิวาสน์
ต้น 
60
70
นางสาว น.ส.ปภาวี สมยศ
ต้น 
60
71
นางสาว เยาวลักษณ์ ศรีเมือง
ต้น 
60
72
นางสาว น.ส.พิชชาภา จิตรสุภา
ต้น 
60
73
นางสาว ลลิตา ศรีอาษา
ต้น 
60
74
นางสาว ณัฐฌา จุลวรรคนานนท์
ต้น 
60
75
นางสาว น.ส.พิสชา พุ่มดารา
ต้น 
60
76
นางสาว น.ส.โสรญา หวังหวาน
ต้น 
60
77
นางสาว ฤชุดา ประสารทอง
ต้น 
60
78
นางสาว เบ็ญจรัตน์ เท้งสา
ต้น 
60
79
นางสาว วรรัตน์ บุตตะจีน
ต้น 
60
80
นางสาว น.ส.สุวพัชร สิงห์โต
ต้น 
60
81
นางสาว เบญญาภา อินนั่งแท่น
ต้น 
60
82
นางสาว นันทัชพร มาบุตร
ต้น 
60
83
นางสาว ศุภิสรา สิทธิพรมมา
ต้น 
60
84
นางสาว พิมานพัชร์ เลิศธำรงยศ
ต้น 
60
85
นางสาว ปิยาภรณ์ จินตนารัตนกุล
ต้น 
60
86
นางสาว น.ส.มาริสา เต็มกาญจน์
ต้น 
60
87
นางสาว น.ส.นิสากร วงษ์มนัส
ต้น 
60
88
นางสาว น.ส.แววระวี พงษ์อารีย์
ต้น 
60
89
นางสาว น.ส.ปวริศา สมสุขหวัง
ต้น 
60
90
นางสาว จิตราพร วงษ์แก้ว
ต้น 
60
91
นางสาว กานต์พิชชา  เสงี่ยมรักษ์  
ต้น 
60
92
นางสาว กมลชนก ประทุมมา
ต้น 
60
93
นางสาว น.ส.ณัฐจรินทร์ ใจปลื้ม
ต้น 
60
94
นางสาว น.ส.พิมพ์ลดา ประเสริฐกุล
ต้น 
60
95
นางสาว ชญานิษฐ์  มั่นจันทึก  
ต้น 
60
96
นางสาว น.ส.วาติกา บุญธรรม
ต้น 
60
97
นางสาว เจนจิรา ทองเลิศ
ต้น 
60
98
นางสาว น.ส.เพชรลดา กล้ายประยงค์
ต้น 
60
99
นางสาว น.ส.นิรมล ทองอินทร์
ต้น 
60
100
นางสาว น.ส.ปนัดดา นาคศรี
ต้น 
60
101
นางสาว ธิตยา อินต๊ะแสน
ต้น 
60
102
นางสาว น.ส.ธัญวรัตม์ เดือนแจ้ง
ต้น 
60
103
นางสาว น.ส.นันทยา บุญส่ง
ต้น 
60
104
นางสาว น.ส.พรทิวา พงษ์สมบัติ
ต้น 
60
105
นางสาว น.ส.พัชชาพลอย สุวรรณชูนิกร
ต้น 
60
106
นางสาว น.ส.มนัชนก ปาละก้อน
ต้น 
60
107
นางสาว น.ส.ปฏิณญา เกตุแก้ว
ต้น 
60
108
นางสาว น.ส.ชนารดี เพ็ชร์กิจ
ต้น 
60
109
นางสาว เกวลิน  ใจสบาย  
ต้น 
60
110
นางสาว ปิยารัตน์ สังฆคุณ
ต้น 
60
111
นางสาว น.ส.เพิ่มพร มณีแสง
ต้น 
60
112
นางสาว น.ส.กรรณิกร กุลนานันท์
ต้น 
60
113
นางสาว น.ส.สุพัตรา ถาวรพฤกษ์
ต้น 
60
114
นางสาว น.ส.ทอฝัน เรืองศรี
ต้น 
60
115
นางสาว น.ส.เจตสุภา จริยพิสุทธิกุล
ต้น 
60
116
นางสาว โชติมณี เอี่ยมจันทร์พวง
ต้น 
60
117
นางสาว เพชรชนก พุ่มหิรัญ
ต้น 
60
118
นางสาว เกนเกฎ เจริญสุข
ต้น 
60
119
นางสาว จิรัฐติกาล แกนเดช
ต้น 
60
120
นางสาว สิรีธร สิทธิศุข
ต้น 
60
121
นางสาว วิภาวรรณ พจน์ชัยจงดี
ต้น 
60
122
นางสาว ระพีพรรณ แก้วกมล
ต้น 
60
123
นางสาว น.ส.ชนากานต์ ณ น่าน
ต้น 
60
124
นางสาว น.ส.กนกวรรณ พิมาล
ต้น 
60
125
นางสาว จีรัตติกานต์ บุญฤทธิ์
ต้น 
60
126
นางสาว น.ส.บุษวรรณ ช่างจำ
ต้น 
60
127
นางสาว น.ส.ปุณยนุช ชูช่วย
ต้น 
60
128
นางสาว น.ส.อารียา ไชยศรี
ต้น 
60
129
นางสาว บัณฑิตา จินา
ต้น 
60
130
นางสาว น.ส.ณัฐมณฑ์ จินดาเจริญมั่นคง
ต้น 
60
131
นางสาว รินแก้ว   ชวนละคร  
ต้น 
60
132
นางสาว ณิชานันทร์ ขันชัย
ต้น 
60
133
นางสาว วนิดา สุดใจ
ต้น 
60
134
นางสาว วันอาษา นวลสม
ต้น 
60
135
นางสาว อุษานารถ ดุษดี
ต้น 
60
136
นางสาว พีระญา แผ่เผื่อ
ต้น 
60
137
นางสาว น.ส.วาริพินทุ์ เพชรตรง
ต้น 
60
138
นางสาว น.ส.กนกวรรณ สุขสมศักดิ์
ต้น 
60
139
นางสาว รวิวรรณ ระมาตร์
ต้น 
60
140
นางสาว น.ส.ขวัญจิรา สมมั่น
ต้น 
60
141
นางสาว ณภัทรภรณ์ คงสง
ต้น 
60
142
นางสาว กนกวรรณ ทองสุข
ต้น 
60
143
นางสาว ณัฏฐณิชา  สีดำ  
ต้น 
60
144
นางสาว เกศราภรณ์  สาไชยันต์  
ต้น 
60
145
นางสาว น.ส.ปฏิภรณ์ อ้วนแก้ว
ต้น 
60
146
นางสาว พรพิชชา ธรรมศิลา
ต้น 
60
147
นางสาว น.ส.เพ็ญภิรา หวังไตรรัตน์
ต้น 
60
148
นางสาว จุฬาลักษณ์  สวัสดิ์เอื้อ  
ต้น 
60
149
นางสาว น.ส.ศิริพร ก่ำต้าว
ต้น 
60
150
นางสาว อุษา คำจันทร์
ต้น 
60
151
นางสาว ณัฐวดี นองทรัพย์
ต้น 
60
152
นางสาว กุลปรียา สุพระจันทร์
ต้น 
60
153
นางสาว น.ส.พิยดา สันตวงค์
ต้น 
60
154
นางสาว น.ส.กัลยภรณ์ พรหมภัทรา
ต้น 
60
155
นางสาว น.ส.ประภัสสร แคใหญ่
ต้น 
60
156
นางสาว ฮาลี จาง
ต้น 
60
157
นางสาว น.ส.อริสรา สนิทพจน์
ต้น 
60
158
นางสาว วิชญาดา  เกตุคำ  
ต้น 
60
159
นางสาว น.ส.ธัญจิรา โตแปลก
ต้น 
60
160
นางสาว นานิล ช่อสกุล
ต้น 
60
161
นางสาว น.ส.นุสรินทร์ ปานนอก
ต้น 
60
162
นางสาว ธาริกา พงค์แก้ว
ต้น 
60
163
นางสาว ภัทราพร  ธเนศพลกุล  
ต้น 
60
164
นางสาว อรจิรา คำมอญ
ต้น 
60
165
นางสาว น.ส.อรวรา ปิ่นทองน้อย
ต้น 
60
166
นางสาว นภสร ศรีรินทร์
ต้น 
60
167
นางสาว น.ส.ชลธิชา มัทยา
ต้น 
60
168
นางสาว น.ส.ทิพวรรณ แตงอ่อน
ต้น 
60
169
นางสาว น.ส.นฤภร รักประชา
ต้น 
60
170
นางสาว กัลยวรรธน์ เตชนันท์
ต้น 
60
171
นางสาว น.ส.ประภาศิริ สายเครือบุญ
ต้น 
60
172
นางสาว ภานุมาศ หมั่นดี
ต้น 
60
173
นาย จักรพงษ์ คนโต
ต้น 
60
174
นางสาว สโรชา  ทับทิมเทศ  
ต้น 
60
175
นางสาว น.ส.น้ำตาล จำรัสลาภ
ต้น 
60
176
นางสาว สุกัญญา  สุขบุญญสถิตย์  
ต้น 
60
177
นางสาว อธิชา ลีมะทวีกูล
ต้น 
60
178
นางสาว ปารณีย์ แก้วนาคแนว
ต้น 
60
179
นางสาว นาฏนรี ขุนแก้วตา
ต้น 
60
180
นางสาว ภัชรา ประทุมมาลย์
ต้น 
60
181
นางสาว น.ส.ธัญลักษณ์ อรัญวัฒนานนท์
ต้น 
60
182
นางสาว ญาดา วิสุทธิศักดิ์
ต้น 
60
183
นางสาว น.ส.พัทธนันท์ เทพกัน
ต้น 
60
184
นางสาว ธัญลักษณ์ มาลีวงศ์
ต้น 
60
185
นางสาว ศิรดา  สายทอง  
ต้น 
60
186
นางสาว นิรชา  คล้ายรุ่ง  
ต้น 
60
187
นางสาว น.ส.สุดารัตน์ บุญส่ง
ต้น 
60
188
นางสาว ปุณยนุช  แดงสหะ  
ต้น 
60
189
นางสาว น.ส.จุฑารัตน์ น้ำฝน
ต้น 
60
190
นางสาว วรัชยา แซ่เตียว
ต้น 
60
191
นางสาว น.ส.วณิชยา พิมพ์ชัยมูล
ต้น 
60
192
นางสาว กชกร  จารุรัตน์  
ต้น 
60
193
นางสาว ชลลดา น้อยมุ้ง
ต้น 
60
194
นางสาว น.ส.จิราภรณ์ ไปพรมราช
ต้น 
60
195
นาย ปัฐกรณ์  บุญรัตนไพโรจน์  
ต้น 
60
196
นางสาว น.ส.มาริสา ผิวขาว
ต้น 
60
197
นางสาว ศรสวรรค์ ดวงตา
ต้น 
60
198
นางสาว กษิรา   ประเสริฐธนะกิจ  
ต้น 
60
199
นางสาว น.ส.อชิรญา เพิ่มขุมรักษ์
ต้น 
60
200
นางสาว ลักษณ์สิปาง สาครวิจิตรี
ต้น 
60
201
นางสาว จิรนันท์ แสงรัตน์
ต้น 
60
202
นางสาว เยาวนิช แซ่จู้
ต้น 
60
203
นางสาว น.ส.กรณิการ์ ยานิพันธ์
ต้น 
60
204
นางสาว น.ส.วณิชชา ศรีทับทิม
ต้น 
60
205
นางสาว ญาสุดา กิตติมหาเจริญ
ต้น 
60
206
นางสาว เกศกนก ชาวเมือง
ต้น 
60
207
นางสาว ประภัสนีย์ เพชรอ่วม
ต้น 
60
208
นาย พุฒิพงศ์  กาญจนนิธิ  
ต้น 
60
209
นาย ธัญพิสิษฐ  พันธ์ศรีทุม  
ต้น 
60
210
นางสาว น.ส.พลอยไพรริน ปะนัดเต
ต้น 
60
211
นางสาว มณฑกานต์ แฟมไธสง
ต้น 
60
212
นางสาว วานิน่า  ม่าหมูด  
ต้น 
60
213
นาย พชร จึงประเสริฐ
ต้น 
60
214
นางสาว จิรภรณ์ วรรณพงศ์
ต้น 
60
215
นาย ภูริณัฐ กลั่นกำเนิด
ต้น 
60
216
นางสาว จุฑามาศ ศิริจันทร์พร
ต้น 
60
217
นางสาว อมลรดา เดชะผล
ต้น 
60
218
นางสาว คัธทลียา ทับช้าง
ต้น 
60
219
นางสาว พนัสรมย์ พิมพ์ดี
ต้น 
60
220
นางสาว นภัสวรรณ คนรักษา
ต้น 
60
221
นางสาว นิภาพร บุษยากุล
ต้น 
60
222
นาย ชลธิป ศรีตุลาการ
ต้น 
60
แจ้งความประสงค์การจองห้องพัก คลิกที่นี่...

 
pop-under advertising program รายชื่อนิสิตความประสงค์่จองห้องพัดลม
ลำดับ เพศ ชื่อ-สกุล
ภาค
ปี
1
นางสาว กัญญาวีร์ เมฆฉ่ำ
ต้น
60
2
นางสาว รัตติยา สุขขี
ต้น
60
3
นางสาว เนตรทราย มะลิ
ต้น
60
4
นางสาว ญาดาวดี สุปรียานุวงศ์
ต้น
60
5
นาย เตชิษฐ์ เชื้อสาย
ต้น
60
6
นาย คุณานันท์ อุปละ
ต้น
60
7
นาย ยุทธพิชัย แพรต่วน
ต้น
60
8
นาย พิฆเนศ แตงทอง
ต้น
60
9
นาย สุธาสันต์ เกิดขาว
ต้น
60
10
นาย เกริกเกียรติ แก้วสุข
ต้น
60
11
นางสาว ณิชานันท์ เลิศนิรัติวงษ์
ต้น
60
12
นางสาว ราตรี คำประเวศ
ต้น
60
13
นางสาว นวพร วาณิชวิวัฒน์
ต้น
60
14
นางสาว น.ส.วรินทร์ดา อยู่ล่า
ต้น
60
15
นางสาว ญามา  วัดบุญเลี้ยง  
ต้น
60
16
นางสาว ณัฎฐณิชา สอนธนู
ต้น
60
17
นางสาว ธัญวรัตน์ พูลทรัพย์
ต้น
60
18
นางสาว ญาณัจฉรา  ดอกแก้ว  
ต้น
60
19
นางสาว ชัชพร  วรโชติดิลก  
ต้น
60
20
นางสาว ณิศรา ช้างเกตุ
ต้น
60
21
นางสาว น.ส.กรวรรณ รัตนะสิริ
ต้น
60
22
นางสาว น.ส.ธิดารัตน์ สวัสศรี
ต้น
60
23
นางสาว น.ส.วราพร สุขพัฒนศรีกุล
ต้น
60
24
นางสาว น.ส.ศุภิสรา ตรีวิเศษ
ต้น
60
25
นางสาว น.ส.อิรวดี บุญโสภา
ต้น
60
26
นางสาว ภูริชญา สาเรือง
ต้น
60
27
นางสาว รังสิยา พ้นเคราะห์
ต้น
60
28
นางสาว น.ส.สุนิสา เงินนวล
ต้น
60
29
นางสาว ยูถิกา เอกพรพิศาล
ต้น
60
30
นางสาว ญาตาวี อังกูรศิริ
ต้น
60
31
นางสาว ทิพรัตน์ โฉมยงค์
ต้น
60
32
นางสาว อรวรรยา ภาคภูมิ
ต้น
60
33
นางสาว กมลวรรณ จันทร์ใจเด็ด
ต้น
60
34
นางสาว น.ส.พัชรพร สืบนุสนธิ์
ต้น
60
35
นางสาว น.ส.อรัญญา เนินผา
ต้น
60
36
นางสาว น.ส.ชนนิกานต์ ไกรรักษ์
ต้น
60
37
นางสาว น.ส.เจนจิรา มาลัย
ต้น
60
38
นางสาว ปวีณนุช เพ็ญจันทร์
ต้น
60
39
นางสาว ศุภิสรา แจ่มศรี
ต้น
60
40
นางสาว วิภาพร ชอบช้ำ
ต้น
60
41
นางสาว ทิพย์เกษร หนูชู
ต้น
60
42
นางสาว น.ส.จุฑารัตน์ สายทอง
ต้น
60
43
นางสาว วาเรนท์ มหานาม
ต้น
60
44
นางสาว น.ส.ชาลิสา ชลสินธุ์
ต้น
60
45
นางสาว วรรณรัตน์ เยาวสังข์
ต้น
60
46
นางสาว น.ส.ลักษิกา ดวงพรอนันต์
ต้น
60
47
นางสาว น.ส.ศศกร เอี่ยมสมบูรณ์
ต้น
60
48
นางสาว น.ส.รัชนก พุทธเจริญ
ต้น
60
49
นางสาว น.ส.ภัทรมน คำเครือ
ต้น
60
50
นางสาว น.ส.ชนกนาถ พิศาลถาวรกุล
ต้น
60
51
นางสาว อรวรรณ ธาราภิบาล
ต้น
60
52
นางสาว สิรชญา ทองสร้อย
ต้น
60
53
นางสาว ชลดา แก้วสถิตย์
ต้น
60
54
นางสาว น.ส.ศิริวิภา ทองรัก
ต้น
60
55
นางสาว สุธาสินี แก่นจันทร์
ต้น
60
56
นางสาว ชุติกาญจน์ ผิวจิตร
ต้น
60
57
นางสาว น้ำผึ้ง อาลัย
ต้น
60
58
นางสาว สุภาภรณ์ ศรีสำราญ
ต้น
60
59
นางสาว เมทินี ดาษพินิจ
ต้น
60
60
นางสาว น.ส.จุฑารัตน์ โกศาสตร์
ต้น
60
61
นางสาว น.ส.ศศินา อินทร์นอก
ต้น
60
62
นางสาว ศิรดา อิ่มเกษม
ต้น
60
63
นางสาว พรวรินทร์ ชำนาญพืช
ต้น
60
64
นางสาว น.ส.นุชจรี ชัยวัฒนพงศ์
ต้น
60
65
นางสาว น.ส.นัญฑิภา พรมใจบุญ
ต้น
60
66
นางสาว เพชรไพลิน จิระวรรณ
ต้น
60
67
นางสาว กุลณัฐ  พรมอักษร  
ต้น
60
68
นางสาว น.ส.ชุติกาญจน์ เมาลานนท์
ต้น
60
69
นางสาว นฤมล ธีรวงศ์สวัสดิ์
ต้น
60
70
นางสาว น.ส.ณัฐพร ศันสนะพิทุร
ต้น
60
71
นางสาว น.ส.อภิชญา ทัศน์เอี่ยม
ต้น
60
72
นางสาว ชวัลลักษณ์ สุจริต
ต้น
60
73
นางสาว ศุภรดา   เมฆลัย  
ต้น
60
74
นางสาว รวงขวัญ ดีนาน
ต้น
60
75
นางสาว น.ส.จริญญา มูลแก้ว
ต้น
60
76
นางสาว น.ส.กุลธิดา จำปาป่า
ต้น
60
77
นางสาว จณิสตา  มีมั่ง  
ต้น
60
78
นางสาว ปภัสสร เกสะวัฒนะ
ต้น
60
79
นางสาว พรทิพย์  รัตนโสภา  
ต้น
60
80
นางสาว ดวงตา นิตุธร
ต้น
60
81
นางสาว น.ส.ดวงกมล ทุ่มก๊ก
ต้น
60
82
นางสาว ภัคนันท์  ศิลพร  
ต้น
60
83
นางสาว เมธปิยา  มีเย็น  
ต้น
60
84
นางสาว น.ส.อังษิณา งามถิ่น
ต้น
60
85
นาย นายทวีทรัพย์ นาคา
ต้น
60
86
นางสาว กนกวรรณ  ผลมะขาม  
ต้น
60
87
นางสาว น.ส.ลัดดาวัลย์ ชอบธรรม
ต้น
60
88
นางสาว โซเฟีย  บุญมาเลิศ  
ต้น
60
89
นางสาว ณัฐกุล ใยปางแก้ว
ต้น
60
90
นางสาว ชัญญานุช  นามวงษ์  
ต้น
60
91
นางสาว สุพรรษา นิ่มน้อย
ต้น
60
92
นางสาว กาญจนลักษณ์ ภักดี
ต้น
60
93
นาย ธิติพงศ์  จุลอักษร  
ต้น
60
94
นาย ศิวกร  ทองบ่อ  
ต้น
60
95
นางสาว เกษมณี  นิตยะโรจน์  
ต้น
60
96
นางสาว นฤมล  บัวทอง  
ต้น
60
97
นางสาว ธิดาทิพย์  รัตนวรรณ  
ต้น
60
98
นาย ภควัต  มะลิเผือก  
ต้น
60
99
นางสาว สุมินตรา  ชินรัตน์  
ต้น
60
100
นางสาว น.ส.รัตน์มณี นิลละออ
ต้น
60
101
นางสาว น.ส.จันทร์จิรา พันธ์แจ้ง
ต้น
60
102
นางสาว น.ส.ศศิพร คันธะวี
ต้น
60
103
นางสาว น.ส.ณัฎฐา บุญชัยศรี
ต้น
60
104
นางสาว ณัฐสิมา  จันน้ำคบ  
ต้น
60
105
นางสาว ชลธิชา วงศ์ชัยชน
ต้น
60
106
นางสาว น.ส.ชลลดา กองพันธ์
ต้น
60
107
นางสาว ปภาวดี สุดสังข์
ต้น
60
108
นางสาว สุทธิดา สุดสังข์
ต้น
60
109
นางสาว น.ส.วรัญญา สุขกิจ
ต้น
60
110
นางสาว น.ส.ศิรินภา พรหมพินิจ
ต้น
60
111
นางสาว น.ส.เบญญาภา เติมสันเทียะ
ต้น
60
112
นางสาว ชลธิชา ราชสมบัติ
ต้น
60
113
นางสาว น.ส.สิริกาญจน์ กิ่งทอง
ต้น
60
114
นางสาว ดวงนภา ชื่นชม
ต้น
60
115
นางสาว จิราวรรณ อำพินธุ์
ต้น
60
116
นางสาว พิชญา ผะดารัฐ
ต้น
60
117
นางสาว น.ส.วีรญา พุ่มสาลี
ต้น
60
118
นางสาว เรณุกา ตาแล
ต้น
60
119
นางสาว สุดารัตน์ กาญจนกำยาน
ต้น
60
120
นางสาว น.ส.วนิชา เจียวเจริญ
ต้น
60
121
นางสาว อภิชญา จันทร์สุข
ต้น
60
122
นางสาว รวีพรรณ เรืองเกียรติวงศ์
ต้น
60
123
นางสาว น.ส.นูรฟาดีลา มะยูโซ๊ะ
ต้น
60
124
นางสาว เยาวลักษณ์  ประทับกอง  
ต้น
60
125
นางสาว น.ส.กนกวรรณ ศรีโคตร
ต้น
60
126
นางสาว กนกพร พุทธสุวรรณ
ต้น
60
127
นางสาว อัจฉรา โคตสุวรรณ์
ต้น
60
128
นางสาว น.ส.พิมพ์ชนก ศรีราม
ต้น
60
129
นางสาว แสงระวี สุวรรณภูมิ
ต้น
60
130
นางสาว ทัศนีย์ โคมทอง
ต้น
60
131
นางสาว เบญจวรรณ พรมเรือง
ต้น
60
132
นางสาว น.ส.ปติมา ภู่เขียว
ต้น
60
133
นางสาว น.ส.มุกดา พูลสมบัติ
ต้น
60
134
นางสาว น.ส.ปรางทิพย์ โกมลศรี
ต้น
60
135
นางสาว อภิชญา  พุ่มมี  
ต้น
60
136
นางสาว ณัฐพร พลวัฒน์
ต้น
60
137
นางสาว น.ส.พรชิตา นวสิมัยนาม
ต้น
60
138
นางสาว น.ส.สุภาษิต แซ่ตั้ง
ต้น
60
139
นางสาว น.ส.ชัชฎาภรณ์ แซ่เอี๊ยว
ต้น
60
140
นางสาว อุลัย เบ็ญขุนทด
ต้น
60
141
นางสาว น.ส.นันธินี เหรวรรณ
ต้น
60
142
นางสาว สาวิตรี ทรภีสิงห์
ต้น
60
143
นางสาว น.ส.ทิพากร มุ่งเมืองกลาง
ต้น
60
144
นางสาว กรรณิการ์ เกตุสุวรรณ์
ต้น
60
145
นางสาว ธัญพิมล  คำลือชา  
ต้น
60
146
นางสาว น.ส.รักษ์สุดา พันลำ
ต้น
60
147
นางสาว อินทราณี  เอกวงษา  
ต้น
60
148
นาย นายเปรมวิทย์ สกุลบูรณ์ศักดิ์
ต้น
60
149
นางสาว น.ส.อภิญญา พันธ์นาม
ต้น
60
150
นางสาว สโรชา วารีดี
ต้น
60
151
นางสาว ปภาวรินท์ เริ่มมีสุขสันต์
ต้น
60
แจ้งความประสงค์การจองห้องพัก คลิกที่นี่..

advertising network หมายเหตุ

**จองภาคต้น 60**

เบอร์โทรศัพท์ สายใน 038-354580-4 ต่อ 2661-2665 เบอร์ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์(หอพักนิสิต) 038-768811-5