Main Menu
 


1
ใบคำร้องทั่วไป
2
ประชาสัมพันธ์ เรื่องเปลี่ยนเวลาปิดเปิดรับชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าสาธารณูปโภค
3
ประกาศ การเรียกเก็บอัตราค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปา
4
ใบสำคัญรับเงิน
5
แนวปฏิบัติการพักอาศัยหอพักนิสิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
6
ขอความร่วมมือนิสิตใช้น้ำอย่างประหยัด
7
การดำเนินการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนจำนวนผู้พักอาศัยในหอพักนิสิต วิทยาเขตศรีราชา
8
แนวปฏิบัติการพักอาศัยหอพักนิสิต ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
9
ประกาศ มก.ศรช.เรื่องมาตราการ ให้ความช่วยเหลือนิสิตเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต
10
หลักการคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักและค่าประกันของเสียหายของนิสิต
11
ตารางการจดมิเตอร์น้ำประปา -ไฟฟ้าและกำหนดวันชำระเงิน หอพักนิสิต ปี2563
12
ประกาศ เรื่องการเยียวยานิสิตผู้พักอาศัยในหอพักนิสิตอาคาร 3 และ อาคาร 4 จำนวน 90 ห้อง
13
แนวปฏิบัติการพักอาศัยหอพักนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศีกษา 2563  
14
ขยายเวลาขอเงินค่าประกันของเสียหายคืนนิสิตที่ย้ายออกจากหอพักภาคต้น ปี 63
15
ตารางการจดและชำระค่าสาธารณูปโภคหอพักนิสิต ประจำภาคปลาย/2563 
16
ขยายเวลาการชำระค่าสาธารณูปโภคของนิสิตที่พักอาศัยในหอพักนิสิต
17

ประกาศแนวทางการช่วยเหลือนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVlD-19)

18
ระบบจองหอพักนิสิตปี 1 รหัส 64 (สำหรับ TCAS รอบ 1)
19
แนวปฏิบัติการพักอาศัยหอพักนิสิตวิทยาเขตศรีราชา ประจำภาคปต้น ปีการศีกษา 2564

 

 

 

 

 
เบอร์ติดต่อหอพักนิสิต 065-7162623