Main Menu
   สถิติผู้เข้าชม
  เริ่มใช้งานวันที่ 10/5/2554
  ผู้เข้าชมทั้งหมด.
1.
วิธีการเข้าใช้ระบบแจ้งซ่อมหอพักและตรวจสอบรายการหลังแจ้ง
2.
ใบคำร้องทั่วไป
3.
ใบสำคัญรับเงิน
4.

ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บอัตราค่ากระแสไฟฟ้า-ประปา

5.
ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมหอพักและค่าปรับต่าง ๆ วิทยาเขตศรีราชา
6.
แนวปฏิบัติการพักอาศัยหอพักนิสิตวิทยาเขตศรีราชา ประจำภาคต้น ปี 2560
7.
แนวปฏิบัติการพักอาศัยหอพักนิสิตวิทยาเขตศรีราชา ประจำภาคปลาย ปี 2560
8
แนวปฏิบัติการพักอาศัยหอพักนิสิตวิทยาเขตศรีราชา ประจำภาคต้น ปี 2561
9
แนวปฏิบัติการพักอาศัยหอพักนิสิตวิทยาเขตศรีราชา ภาคฤดูร้อน ปี 61
10
กำหนดวันชำระค่าน้ำ-ไฟฟ้าหอพักนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
 

 

 

 

เบอร์โทรศัพท์ 038-354583 ต่อ 666300-666306 หรือ 0882030492

...